گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰٢٠KRM
گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰٢٠KRM

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰٢٠KRM

In Stock

ابعادخارجی؛      ارتفاع:۱۰۰   عرض:۴۶   عمق:۴۴

ابعادداخلی؛        ارتفاع:۸۷   عرض:۳۹    عمق:۲۷

وزن؛               ۲۵۰kg

2,080,000 تومان 1,960,000 تومان