توضیحات

ابعادخارجی؛

ارتفاع:۵۲   عرض:۳۵   عمق:۳۶

وزن:۲۲