توضیحات

ابعادخارجی؛

ارتفاع:۳۰   عرض:۴۴   عمق:۴۰

وزن:۱۸