توضیحات

ابعادخارجی؛

ارتفاع:۲۰   عرض:۳۱   عمق۲۰

وزن:۷