توضیحات

ابعادبیرونی؛

ارتفاع:۱۲۱    عرض:۶۵.۵    عمق:۷۱

ابعادداخلی؛

ارتفاع:۱۰۳    عرض:۴۷    عمق:۴۵