توضیحات

ابعادخارجی؛

ارتفاع:۱۲۰   عرض:۵۱   عمق:۵۶

—————————————–

ابعادداخلی؛

طبقه‌بالا؛

ارتفاع:۵۶   عرض:۳۴   عمق:۴۰

—————

طبقه‌پایین؛

ارتفاع:۳۸   عرض:۳۴   عمق:۴۰

—————————————–