توضیحات

اندازه‌بیرونی؛

ارتفاع:۸۲   عرض:۴۰.۵    عمق:۳۰