توضیحات

ابعادخارجی؛    ارتفاع: ۸۲    عرض: ۶٢    عمق: ۵۶

ابعاداخلی؛      ارتفاع: ۶۵    عرض: ۴۶    عمق: ٣٢

وزن؛          ۴۶۷kg