توضیحات

ابعادخارجی؛

ارتفاع:۷۲  عرض:۵۰  عمق:۴۸

ابعادداخلی؛

ارتفاع:۵۶  عرض:۴۵  عمق:۴۰