توضیحات

ابعادخارجی؛

ارتفاع:۱۴۱.۵   عرض:۵۱.۵   عمق:۶۶.۵

ابعادداخلی هرکشو؛

ارتفاع:۲۷.۵  عرض:۴۱.۵   عمق:۵۴.۵

وزن:۲۲۷kg