توضیحات

          ابعادخارجی؛                ارتفاع:۱۴۱.۵   عرض:۵۱.۵   عمق:۶۶.۵

ابعادداخلی هرکشو؛               ارتفاع:۲۷.۵  عرض:۴۱.۵   عمق:۵۴.۵

وزن؛               ۲۲۷kg

 

نسوز و ضدسرقت

با نشان استاندارد کاوه