توضیحات

ابعاد‌خارجی؛

ارتفاع:۸۳    عرض:۱۱۹.۵    عمق:۶۱

ابعادداخلی:

ارتفاع:۶۵    عرض:۱۰۱    عمق:۳۷