توضیحاتابعادخارجی؛

ارتفاع:۲۰۵   عرض:۱۰۰.۵   عمق:۳۵